Anton Günther: Ven alten Schlog (1900)

by: Lukas Gross

(1) Ja, itze härt sich alles auf,

de Walt ward ganz verkehrt.

Mer muss sich när e su wonnern,

wos mer alles fer Dinge härt.

Es traut kaa Mensch ne annern net,

iech ka dos net verstieh,

|: denn iech bi noch aaner ven alten Schlog

on bleib aah wie iech bi! :|

(2) Ja heitzetog werd viel geredt,

mer macht aah viel Geschrei,

on hot aaner e bessersch Röckel a,

do bildt´r sich schu wos ei.

Nu meitwaagn känne se seidene Röck

on sammete Husen azieh,

|: denn iech bi noch aaner ven alten Schlog

on bleib aah wie iech bi! :|

(3) E Paar feste Stefel, ne darbe Hus,

of´n Kopp en alten Hut,

ene blooe Schürz an en Jöppel a,

is för onneraans ganz gut.

Üme Hals do kömmt e Tüchel rüm,

öb´s rut is oder grie,

|: denn iech bi noch aaner ven alten Schlog

on bleib aah wie iech bi! :|

(4) Ich mach net viel Geschichten rim,

sog´s raus, wie iech´s drinne ho,

denn de Hauptsach is de Maaning,

of´n Wort kimmt´s gar net a.

Iech halt viel of Gemütlichkeit,

bi lustig, wu iech gieh on stieh,

|: denn iech bi noch aaner ven alten Schlog

on bleib aah wie iech bi! :|

(5) Komm iech emol in Wirtshaus nei

un trink mei Halbe Bier,

ja do bi iech lustig on wuhlauf,

mer ka halt nischt derfür.

On gefällt mer´sch racht, do bleib ich aah

ebber gar emol happen bis früh,

|: denn iech bi noch aaner ven alten Schlog

on bleib aah wie iech bi! :|

(6) On kimmt emol mei letzte Stund,

emol muß´s doch aah sei,

do pack iech meine siebn Zwatsching z´samm

on zieh in Himmel nei.

Zen heiling Petrus sog ich geleich,

nu ´r wird mich wuhl verstieh:

|: Du, iech bi fei noch aaner ven alten Schlog

on bleib aah wie iech bi! :|